A M B O

KO LAGU MANO gu
TEL : 0.1.8.7.7.4.8.9.7.7
(SMS sahaja)